Main menu

Rodzaje umów o pracę

Starając się o pracę warto wiedzieć jakie mamy możliwości zatrudnienia.
Pracodawca zapewniający nam pozostanie w stosunku pracy, może nam zaoferować 3 rodzaje umów o pracę: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony.
Zatrzymamy się przy dwóch z nich, to jest: umowie na okres próbny i umowie na czas określony.

Umowa na okres próbny

Umowę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
Czy możliwym jest ponowne zawarcie takiej umowy z tym samym pracownikiem? Żeby znaleźć odpowiedź należy sięgnąć do art. 25 § 3 ustawy:
„Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Wskażmy jeszcze okresy wypowiedzenia tyczące się tego rodzaju umowy:
Kodeks pracy wskazuje wyraźnie:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony

Jeśli chodzi o ten rodzaj umowy istnieją pewne kodeksowe ograniczenia co do jej zawierania. I tak warto wiedzieć, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Jeżeli jednak okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, wskazany w zdaniu powyżej lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż wskazana liczba umów, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie powyższego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przyjrzyjmy się także okresom wypowiedzenia umów zawartych na czas określony:
Z kodeksu wynika:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Pozostałe zasady dotyczące umowy zawieranej na czas określony zawarte są w art. 36 kodeksu pracy.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów