Main menu

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia często występuje na rynku pracy, choć nie jest uregulowana w przepisach kodeksu pracy. Zapisy jej dotyczące możemy znaleźć w kodeksie cywilnym.

W odróżnieniu od umowy o dzieło, umowa zlecenia nie jest umową rezultatu, zlecenie to umowa starannego działania na rzecz zleceniodawcy.

W zawieranej umowie warto określić jasno warunki płatności. Jeśli tego nie uczynimy, sięgamy do przepisów, i tak kodeks cywilny i art. 735. wskazuje nam:

§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący
zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy
się wynagrodzenie.
§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość
wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Ustawodawca zadbał o określenie minimalnej stawki godzinowej należnej za wykonywanie zlecenia. Wynosi ona 13,70 zł brutto. Nie ma obowiązku określania stawki godzinowej w zawieranej umowie, jednakże w przeliczeniu stawka ta nie powinna być niższa niż wskazane 13, 70 zł. brutto. Stawka ta związana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i zmienia się wraz ze zmianą wysokości tego wynagrodzenia.

Co istotne, przy umowie zlecenia zleceniodawca jest zobowiązany do opłaty ubezpieczenia za zleceniobiorcę. Zleceniodawca odprowadza także zaliczkę na podatek dochodowy.

Z reguły zleceniobiorca powinien zlecenie wykonywać samodzielnie, jednakże przepisy ustawy po uprzedniej zgodzie zleceniodawcy, pozwalają na posiłkowanie się osobami trzecimi.

Umowa zlecenia może być wypowiedziana w każdym czasie. Jednakże zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty zleceniobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom. Obydwie strony odpowiadają za ewentualne szkody w sytuacji wypowiedzenia zlecenia bez ważnego powodu, przed czasem na jaki została zawarta umowa.

Granicą pomiędzy umową zlecenia, a umową o pracę jest istnienie takich czynników jak:
stałe miejsce wykonywania pracy, a także stałe godziny pracy; praca którą świadczy się będąc podporządkowanym służbowo i organizacyjnie; a także osobiste świadczenie pracy bez jakiejkolwiek możliwości skorzystania z pomocy osób trzecich.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów