Main menu

Zakaz konkurencji

Wiele firm zabezpiecza swoje interesy poprzez stosowanie wobec pracowników zakazu konkurencji. Czy dla obu stron jest to korzystne? Jak pracownik przy zakazie konkurencji może zadbać jak najlepiej o swój interes?

Zakaz konkurencji nie oznacza braku możliwości podejmowania innych aktywności zawodowych, na polach nie związanych z działalnością pracodawcy.

Kwestie zakazu konkurencji regulują przepisy kodeksu pracy. Dotyczą one sytuacji pracowników pozostających w stosunku pracy, jak i byłych pracowników.
I tak w kodeksie możemy przeczytać, że „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)” oraz dowiadujemy się, że umowę o zakazie konkurencji możemy zastosować w sytuacjach, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, już po ustaniu stosunku pracy. Określamy tu okres obowiązywania takiego zakazu.

Kodeks nie nakłada obowiązku odpłatności umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Jednakże jest możliwym aby strony ustaliły, że umowa tego typu będzie umową odpłatną.

W umowie o zakazie konkurencji dla byłego pracownika, strony powinny ustalić wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Tutaj też warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy przestaje obowiązywać zakaz konkurencji. Zgodnie z brzmieniem przepisu kodeksu pracy przestaje on obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Odszkodowanie dla byłego pracownika przy umowie o zakazie konkurencji także jest określone w przepisach prawa. Nie może być ono niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie jak wskazuje kodeks pracy może być wypłacane w miesięcznych ratach. A w razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów