Main menu

Zatrudnianie cudzoziemców coraz łatwiejsze

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, zapowiada udogodnienia na gruncie zatrudniania cudzoziemców.

Najważniejszym elementem proponowanych zmian jest załącznik do rozporządzenia z wykazem zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88 c ust. 1 pkt 2 ustawy ( a mowa tu o dołączaniu do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy). Pojawia się w nim lista dodatkowych zawodów objętych udogodnieniem. Są to m.in. inżynierowie elektrycy, pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, analitycy systemów komputerowych, betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni, kierowcy samochodów ciężarowych.

W uzasadnieniu projekty przeczytać możemy m.in.:
„Mając na uwadze, że podstawową zasadą polskiej polityki w zakresie imigracji
zarobkowych jest uzupełniająca rola zatrudniania cudzoziemców w Polsce, przy konstruowaniu
listy przyjęto następujące założenia:
1) ułatwienia powinny uwzględniać aktualny popyt na pracowników;
2) ułatwienia powinny ograniczać się do tych zawodów, w których uzupełnienie niedoborów nie może nastąpić w szybki sposób poprzez aktywizację istniejących zasobów na rynku pracy. Wykluczone z ułatwień dotyczących testu rynku pracy powinny być więc prace nie wymagające żadnych kwalifikacji lub takie, gdzie przeszkolenie nowego pracownika może być relatywnie łatwe;
3) w przypadku zawodów o szczególnie wysokich kwalifikacjach, zawodów potrzebnych
w branżach strategicznych dla Polski lub zawodów potrzebnych społecznie (np. zawody
medyczne, zawodów z branży innych usług świadczonych publicznie) powinny być stosowane ułatwienia, nawet jeżeli aktualny popyt nie jest jeszcze szczególnie wysoki.
Wykaz 20 grup elementarnych zawodów, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227),
zawarty w załączniku do projektowanego rozporządzenia, w stosunku do których stosowane
będą ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców, obejmuje 197 zawodów”.
oraz:
„Przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza zatem:
- dla pracodawców – skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach o 14 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Pozostanie jednak potrzeba wykazania, że cudzoziemiec posiada kwalifikacje do wykonywania danego zawodu,
- dla wojewodów – odciążenie od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty,
- dla starostów i powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy;
- dla pracodawców i cudzoziemców – krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Więcej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w Biuletynie Informacji Publicznej).

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów