Main menu

Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Pojawiły się nowe definicje odnoszące się zarówno do działalności gospodarczej jak i do samego przedsiębiorcy. I tak:

Art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje: Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast art. 4. ustawy wskazuje nam:
- Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
- Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Z zapisów, które mogą zainteresować osoby rozpoczynające działalność można wskazać zasadę „ulga na star”.
Powtarzając za art. 18 ustawy: „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.
Przedsiębiorca nie musi decydować się na tego rodzaju ulgę, ma taką możliwość, co nie wyklucza później skorzystania z obowiązującego także przez wejściem w życie ustawy Prawo przedsiębiorców, tzw. „małego ZUS-u”.

Ustawa wprowadza także pojęcie działalności nieewidencjonowanej.
Co uznajemy za tego typu działalność? Posiłkując się ustawą zauważamy: Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Jeżeli natomiast przychód należny z działalności nieewidencjonowanej przekroczył w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność nieewidencjonowana ta staje się działalnością gospodarczą.

Myśląc o założeniu działalności gospodarczej warto sięgnąć po treść nowej ustawy, po to by zorientować się jakie możliwości stoją przed przedsiębiorcą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów