Main menu

Wypowiedzenie umowy o dzieło

Zawarłeś umowę o dzieło, a teraz chcesz ją wypowiedzieć?

Spójrzmy na niektóre kodeksowe zasady wypowiedzenia takiej umowy.

W sytuacjach gdy przyjmujący zamówienie, nazwijmy go także wykonawcą, opóźnia się w sposób znaczny z wykonaniem dzieła i można przyjąć prawdopodobieństwo, że nie ukończy dzieła w terminie umówionym, zamawiający dzieło może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze nawet przed upływem terminu jaki został wyznaczony na wykonanie dzieła.

W sytuacji gdy przyjmujący zamówienie/wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową, zamawiający dzieło może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Jeśli upłynie wyznaczony termin, a wykonawca nie zmienił sposobu działania to zamawiający dzieło może odstąpić od umowy. Zgodnie z przepisami zamawiający dzieło może także powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie/wykonawcy.

Prawo chroni także wykonawców. Na przykład w sytuacji gdy przyjmujący zamówienie/wykonawca był gotów wykonać dzieło, lecz doznał przeszkody z przyczyn, które dotyczyły zamawiającego, zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła. Tutaj jednak zamawiający, powtarzając za treścią przepisu – może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Jeżeli wykonanie dzieła jest ściśle związane ze współdziałaniem zamawiającego w jego wykonaniu, a zamawiający nie wykazuje chęci do takiego współdziałania to wykonawca może wyznaczyć zamawiającemu termin na włączenie się do działań z zagrożeniem, że po upływie tego terminu i braku reakcji ze strony zamawiającego, wykonawca będzie miał możliwość odstąpienia od umowy.

Konstruując oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dzieło nie zapominajmy o dokładnym przedstawieniu stanu faktycznego sprawy. Określmy czego dotyczyła nasza umowa, co jest podstawą od jej odstąpienia. Opiszmy na przykład, co w dziele zostało niewłaściwie wykonane. Wskażmy wady istotne dzieła, które to umożliwiają nam odstąpienie od umowy. Wady istotne to także takie, które odbiegają zasadniczo od cech funkcjonalnych, estetycznych dzieła, a także znacznie obniżają jego wartość. Polegają również na znacznym odstępstwie od zamówienia.

Umowę o dzieło regulują szczegółowo przepisy kodeksu cywilnego.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów